รางวัล ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่
ประจำปี 2562

DPST student conference on Science and Technology 2019 (DPSTcon2019)

ผู้ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และ การแข่งขันนำเสนองานวิจัยหรือข้อเสนองานวิจัย (DPST Sci Talk Contest)

รายชื่อนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกชนะการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และ การแข่งขันนำเสนองานวิจัยหรือข้อเสนองานวิจัย (DPST Sci Talk Contest)

การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นทุน พสวท. เพื่อรับรางวัล “ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 (DPST student conference on Science and Technology 2019: DPSTcon2019) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีการประกาศ รับสมัครให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ทุน พสวท. ส่งผลงานวิจัยดีเด่นเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัล

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ เพื่อตัดสินการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษา พสวท. แบบบรรยาย โปสเตอร์ และ Sci-Talk เอกสารฉบับนี้ (จัดทำ 31/5/62) แจ้งชื่อห้องที่ท่านทำการตัดสินการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ณ วันงาน รวมถึงจำนวนวันพักของท่าน

คณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี ๒๕๖๒

DPST student conference on Science and Technology 2019: DPSTcon 2019 ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ดำเนินรายการห้องประจำสาขาวิชา

รายชื่อของผู้ดำเนินรายการห้องประจำสาขาวิชา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ ธรณีวิทยา

ประกาศรายชื่อ Keynote Speaker บรรยายงานวิจัยในห้องประจำสาขาวิชา

ประกาศรายชื่อของ Keynote Speaker ประกอบด้วยสาขาวิชา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ ธรณีวิทยา

กิจกรรมวิชาการภายในงาน DPSTcon2019 สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปี 3-4

กิจกรรมวิชาการภายในงาน DPSTcon2019 สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปี 3-4 (นำเสนอผลงาน บรรยาย โปสเตอร์ และ DPST Sci Talk contest)

แข่งขัน DPST Sci Talk Contest เพื่อชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร

เป็นการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยของตนเองภายใน 3 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการนำเสนอผลงานของนักเรียนทุน พสวท. โดยนักเรียนทุน พสวท....

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)...

Keynote

ดร.ภวธร เขมะวิชานุรัตน์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ศุภณัฐ ชัยดี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผศ. ดร. กัลยา ประไพนพ

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ธันฐภัทร์ บุญช่วย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. กรกมล เลิศสุวรรณ

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ดร. วรนพ สุขภารังษี

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. นพัต จันทรวิสูตร

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ดวงนภา ก่อวนิช

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. พงศกร กาญจนบุษย์

กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. รงรอง เจียเจริญ

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม DPST Sci Talk contest

เพื่อชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร เป็นการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยของตนเองภายใน 3 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการนำเสนอผลงานของนักเรียนทุน พสวท.